Vastuvõtutingimused

Kallaste LasteaedPõhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 16.10.2015 nr. 1-5/11

Kord kehtetakse „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §27 lõike 4 ja haridus ja teadusministri 19.08.2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“

Õpilaste 1. klassi vastuvõtu tingimused

1. Esimesse klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käimasooleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
2. Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui kool on hinnanud lapse koolivalmidust.
3. Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli sekretärile 20.augustiks mille lisab:
• Sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
• Vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
• Lapse tervisetõendi;
• Koolivalmiduskaardi, mille valjastab lasteaed, kus laps labis lästeasutuse õppekava;
• 2 foto (3×4)
4. Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaal dokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmeenetluse seaduses“ §24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.
5. Lapse õpilaste nimekirja võtmise kinnitab kooli direktor käskkirjaga, hiljemalt 10.septembriks.

Õpilaste 2.-9. klassi vastuvõtu tingimused

1. Põhikooli klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku taotluse kooli sekretärile, mille lisab:
• sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
• vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
• sisseastuja tervisekaardi;
• direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega (e-koolist)
• ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
• välisriigist saabuja vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumend ametlikult kinnitatud ärakirja ;
• 2 foto

Õpilaste kooli vastuvõtmine.

1. Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.
2. Kooli õpilaste arvestus peetakse õpilasraamatus ja „Eesti Vabariigi Haridusseaduse“ §36 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS)
3. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool, saades taotluse, arvab õpilase nimekirjast välja.

AVALDUS